Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Chodíme do školy rádi!

15.01.2016 (Zdroj: Stavebnictví interiér 10/2015)

Motto Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku naznačuje, že to asi nebude špatná škola. Není se co divit. Musí dělat čest jménu, které nese. Jindřich Matiegka byl osobností, kterou si v Mělníku dodnes velmi považují. Kromě toho byla škola nedávno zrekonstruována, díky čemuž teď žáci chodí zajisté do školy ještě raději.

Jindřich Matiegka byl v r. 1921–22 děkanem Přírodovědecké fakulty, zakladatelem Antropologického ústavu při Karlově univerzitě a k němu přiřazenému „Paedologickému ústavu hlavního města Prahy“ (pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže), v r. 1929–30 se stal rektorem magnifikem Univerzity Karlovy v Praze. Prof. Matiegka, český antropolog světového významu, zemřel 4. srpna 1941 ve věku nedožitých 80 let.

Revitalizace školy

Hlavní budova školy, která nese jeho jméno, slouží dětem od školního roku 1974/75. Jejími autory byli Ing. Arch. Petr Kutnar  a Ing. Arch Svatopluk Zeman. Motto školy „Chodíme do školy rádi!“ přibralo od školního roku 2013/2014 ještě jeden význam. Škola se revitalizací, která přes prázdniny proběhla, proměnila.

Po dlouhých letech se dočkala nového kabátu. A nejen to. Zdraví nebezpečný azbest, který byl v konstrukci budovy při jejím postavení zabudován, je bezpečně uložen na skládce.

Základní škola Jindřicha Matiegky v Mělníku

Nelehký úkol

Oživit typový objekt z konce 70. let minulého století není po architektonické stránce až tak jednoduché. Základní barevné a materiálové schéma bylo dáno již dříve provedenou částí jižní fasády pavilonu učeben a bylo určující i pro další úpravy. Druhým faktorem bylo, že škola je situována do blízkosti sídlištní zástavby tvořené vícepodlažními panelovými domy. Svou roli sehrálo i to, že školu od sídliště pohledově odděluje vzrostlá zeleň a stromy.

Projekt vypracovaný společností BKN s.r.o. Vysoké Mýto předpokládal zateplení plných částí svislého obvodového pláště, výměnu oken a výměnu prosklených stěn za plastové stěny shodné velikostí a členěním, opravu skládané fasády z tzv. boletických panelů vnějším obkladem ETICS vč. výměny původní výplně z minerální vlny a vnitřních desek z zbestocementových vláken.

Kontrolní měření

Jednou z důležitých podmínek úspěšného předání díla byla mimo jiné povinnost společnosti KASTEN, která práce prováděla, zajistit průběžná kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší po demontáži desek boletických panelů laboratoří, akreditovanou k odběru vzorků jak během stavebních prací, tak po jejich skončení. (ČSN ISO 16000-7 a VDI 3492:2004 o měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší).

Během reakce pak bylo nutné řešit mnohé specifické postupy a detaily provedení, mnohdy atypické s ohledem na zachování stávající nosné konstrukce a nezbytnost bezchybného napojení na novou skladbu obvodového pláště.

Základní škola Jindřicha Matiegky v Mělníku

Zdařilé dílo za pouhé dva měsíce

Ale nejdůležitější a zároveň nejobtížnější podmínkou byl termín realizace. Dva měsíce prázdnin. Extrémně málo času. Nesplnění bylo spojeno s velkou smluvní pokutou. Výše sankce byla zadávacími podmínkami a smlouvou o dílo stanovena na 1 000 000 Kč splatných jednorázově a dále 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Kompetentním odborným vedením realizačního týmu stavby, vedoucí projektového týmu Petrou Nekolovou, Markétou Majtenyi, která stavby připravuje, stavbyvedoucím Antonínem Šimkem, mistrem stavební výroby Jaroslavem Brzobohatým přímo na staveništi, nasazením potřebného množství kvalifikovaných pracovníků a v neposlední řadě díky skvělé spolupráci s týmem vedení školy a města v čele s Jiřím Navrátilem, stavebním technikem z Oddělení správy majetku a investic, se celé dílo podařilo řádně a kvalitně dokončit a předat žákům a mělnické veřejnosti do užívání. Za pečlivou firmou zůstala skvělá stavba.

Vice informací o průběhu celkové rekonstrukce školy se můžete dovědět v referencích. 

DOKUMENTY K PROJEKTU