Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky č.p. 2817 v Mělníku

V průběhu letních prázdnin 2013 se po dlouhých letech dočkala Základní škola Jindřicha Matiegky v Mělníku nového kabátu. Azbest, který trápil tuto budovu desítky let, je bezpečně uložen na skládce.

Lokalita:
Pražská č. p. 2817, Mělník
Investor:
Město Mělník
Termín:
06/2013 – 09/2013
Investiční náklady:
23 180 553 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 15 fotografií

Popis realizace

Předmětem veřejné zakázky vyhlášené Městem Mělník bylo odstranění azbestových desek s konstrukce obvodového pláště a následné zateplení stávajících lehkých panelů základní školy a obvodového zdiva kontaktní termofasádou, včetně tenkovrstvé omítky z vnější strany na objektech učeben, družiny, tělocvičny a spojovacích krčků. Nový kabát dostal také objekt jídelny.

Architektonické řešení vychází ze snahy opravit a oživit typový objekt z konce 70.let minulého století. Při řešení tohoto projektu byl z tohoto hlediska brán zřetel na barevné řešení fasády. V blízkosti školy se nachází sídlištní zástavba vícepodlažních panelových domů, která je však ve většině případů pohledově oddělena vzrostlou zelení a stromy nebo pozemní komunikací Základní barevné a materiálové schéma je dáno již provedenou částí jižní fasády pavilonu učeben. Toto schéma bylo určující i pro další úpravy navržené v našem projektu.

Přehled hlavních prací navržených projektem vypracovaným společností BKN s.r.o. Vysoké Mýto:

  • Zateplení plných částí svislého obvodového pláště.
  • Výměna oken a prosklených stěn za plastové výrobky shodné velikostí a členěním.
  • Oprava skládané fasády z tzv. boletických panelů vnějším obkladem ETICS spolu s výměnou původní výplně z minerální vlny a vnitřní desky z azbestocementových vláken.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnoval:

Bourací práce – Předmětem plnění tohoto oddílu bylo zejména odstranění oken, boletických panelů, copilitových stěn, meziokenních vložek, vnitřních a venkovních parapetů, dešťových svodů, okapových chodníků, odstranění nevhodných částí omítky a osekaní kabřincových pásků. Dále byl zbourán přístřešek u jižního vstupu do pavilonu učeben.  Součástí tohoto oddílu bylo odstranění stávající krycí a izolační vrstvy tzv. boletického panelu. Stavebně technickým průzkumem zaměřeným na výskyt azbestu byly zjištěny konstrukce obsahující azbest. Jednalo se zejména o vnitřní desku lehkého obvodového pláště (tzv. boletického panelu). 

Zednické práce  - zejména dozdění copilitových stěn v tělocvičně, vyspravení ostění po vybouraných otvorech, vyspravení fasádních omítek. Drobné zednické práce na vnitřních konstrukcích objektu

Sádrokartonářské práce –  zhotovení vnitřního obkladu ze sádrokartonových desek tl.12,5 mm u stěn z boletického panelu. Obklad byl připevněn na rošt z profilů CW 50 v rozteči max. 625 mm. Pod sádrokartonovou desku byla instalována parozábrana. Před montáží sádrokartonových desek bylo nutná demontáž otopných těles a slaboproudých rozvodů pro ovládání termostatických hlavic. Sádrokartonové desky byly aplikovány i na meziokenních sloupcích.

Zemní práce – Vyhloubení rýh podél všech objektů pro osazení tepelné izolace soklu v místech kde rostlý terén je výše než - 0,80 m. Po osazení tepelné izolace přetažení nopovou fólií a zpětné zasypání. Okapové chodníky kolem budovy byly v plném rozsahu demontovány, byla provedena náhrada vadných kusů (odhad do 30 % výměry). Terénní nerovnosti kolem budov byly srovnány. Dlaždice zhotovitel zpětně osadil ve spádu 5 % od budovy.

Zateplení svislých obalových konstrukcí spočívalo zejména provedení zateplení obvodových zdí a tepelných vazeb kontaktním fasádním systémem (ETICS) BAUMIT PRO – v kvalitativní třídě A dle TP CZB, včetně očistění a odstranění nesourodých součástí z fasády a její očistění za pomoci tlakové vody, reprofilace. K zateplení svislých zděných konstrukcí bylo použito 140 mm EPS. Součástí těchto stavebních prací bylo zateplení nadpraží a ostění oken polystyrenem o tloušťce 40 mm EPS. Jako svrchní omítka byla použita vrchní silikonová probarvená omítka o předepsané zrnitosti 1,5 mm.

Zateplení konstrukcí z boletického panelu: Před započetím prací týkajících se zateplení konstrukcí z boletického panelu proběhla demontáž stávajících krycích skleněných desek, minerální vaty a azbestových desek. Z vnitřní strany byla na pomocnou ocelovou konstrukci osazena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5mm včetně parozábrany nové tepelné izolace z minerálních vláken o tloušťce 80 mm. Z vnější strany byla skladba zaklopena dřevovláknitými deskami o tloušťce 15 mm. Na takto připravený podklad z dřevovláknitých desek jsme aplikovali kontaktní fasádní zateplovací systém, ve kterém buly použity desky z šedého izolantu EPS o tloušťce 140 mm EPS. Jako svrchní omítka byla použita vrchní silikonová probarvená omítka o předepsané zrnitosti 1,5 mm. K zateplení soklu byl použit XPS. Jako svrchní omítka byla použita vrchní akrylátová mozaiková omítka z barevných kamínků o předepsané zrnitosti.

Předmětem zakázky bylo také provedení klempířských konstrukcí, při kterých byl použit poplastovaný pozinkovaný plech o minimální tl. 0,7 mm. Všechny původní klempířské práce byly obnoveny. Jedná se o nové okapové kotlíky, okapové svody, oplechování atik, oplechování předsazené stěny boletických panelů, oplechování parapetů.  Součástí klempířských prací měla být i dodávka a montáž větracích mřížek pro odvětrání mezistřešního prostoru dvouplášťové střechy viz PD – větrací otvory budou očištěny, budou prodlouženy o délku zateplení a bude osazena nová mřížka – ale s ohledem na životní prostředí a výskyt Rorýse obecného v této lokalitě bylo přistoupeno k jiné úpravě větracích otvorů mezistřešního prostoru. Otvory byly pročištěny a osazeny průvětrníky s otevřeným vletovým otvorem a zapracovány do fasády. Dále proběhla dodávka a montáž nových větracích mřížek vzduchotechniky. Výměna výplní otvorů, zejména osazení nových oken a dveří. Použité výrobky společnosti Vekra, musely splňovat maximální součinitel prostupu tepla celé výplně Uw =1,2 W/(m2K), Ud =1,5 W/(m2K) izolační zasklení bylo opatřeno teplým distančním rámečkem. Okna byla osazena dle norem a z ní vyplývajících požadavků na osazení do stavebního otvoru a na připojovací spáru. S tímto související klempířské práce. Součástí výměny oken bylo i osazení vnitřních parapetů.

Specifika zakázky:

Součástí díla a podmínkou úspěšného předání díla objednateli byla zhotovitelova povinnost zajistit provádění průběžných kontrolních měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší po provedení demontáže desek boletických panelů laboratoří akreditovanou k odběru vzorků v souladu s ČSN ISO 16000-7 a VDI 3492:2004 o měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší v průběhu realizace a po jejím dokončení.

Koordinace s provozem školy a školí jídelny, kdy bylo nutné zajistiti spolupráci pracovníků školy a realizační firmy k zajištění přípravných prací na zahájení nového školního roku a dokončovací práce na revitalizaci objektu.

Řešení detailů provádění – i za provozu bylo nutné řešit postupy a detaily provádění díla, které byly mnohdy specifické právě s ohledem na zachování stávajících nosných konstrukcí a jejich napojení na nové skladby obvodového pláště.

Extrémně krátký termín realizace stavby pod masivní smluvní pokutou. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění byla zadávacími podmínkami a smlouvou o dílo stanovena na 1.000.000,- Kč splatných jednorázově a 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Nasazením odpovídajícího množství kvalifikovaných pracovníků, odborným vedením realizačního týmu stavby se složení vedoucí projektového týmu paní Petrou Nekolovou, přípravou staveb Markétou Majtenyi, stavbyvedoucím Antonínem Šimkem, mistrem stavební výroby panem Jaroslavem Brzobohatým přímo na staveništi, a v neposlední řadě skvělou spoluprací s týmem vedení školy a města v čele s Jiřím Navrátilem, stavebním technikem z Oddělení správy majetku a investic, se celé dílo podařilo řádně a kvalitně dokončit a předat veřejnosti do užívání.

Tato bezesporu zajímavá realizace byla publikovana v časopise Stavitel 08/2015  a v časopise Stavebnictví interiér 10/2015
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU