Podmínky jednání o smlouvě

Podmínky jednání o smlouvě

Naše vztahy s klienty, dodavateli a dalšími partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivity při obchodním rozhodování a rovnosti příležitostí.

Při vyjednávání a uzavírání smluv:

1. Pečlivě vybíráme

Společnost KASTEN spol. s r.o. obvykle vyjednává s více partnery a volí vždy nejlepší a nejvýhodnější řešení.

2. Průběžně vyhodnocujeme

Společnost KASTEN spol. s r.o. v průběhu předsmluvních jednání průběžně vyhodnocuje podmínky vyjednávané smlouvy a parametry zamýšleného plnění a vyhrazuje si právo hodnocení podmínek i parametrů měnit v reakci na své obchodní a provozní potřeby a vývoj na trhu.

3. Neděláme unáhlený výběr

Společnost KASTEN spol. s r.o. vyjádří svůj zájem smlouvu uzavřít, až bude seznámena se všemi skutkovými a právními okolnostmi potřebnými k rozhodnutí, zda smlouvu uzavřít.

4. Podstatný může být i detail

Pro společnost KASTEN spol. s r.o. je rozhodující celý a úplný obsah případné smlouvy a důvodem neuzavření smlouvy může být i jen jednotlivý parametr či podmínka, na níž strany nenaleznou shodu.

5. Výhrada ukončení jednání

S ohledem na výše uvedené může být jednání o uzavření smlouvy nebo změny smlouvy ukončeno kdykoli před jejich uzavřením.

6. Každá strana si nese náklady na jednání

Každá strana vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.

7. Nevynakládejte náklady dopředu

Do uzavření smlouvy, prosím, nevynakládejte žádné náklady směřující k plnění předmětu zamýšlené smlouvy nebo jeho přípravě. Pokud si okolnosti nezbytně vyžadují vynaložení takových nákladů, kterákoli strana o jejich výši a důvodu s dostatečným předstihem prokazatelně informuje druhou stranu, aby bylo možné předejít vynaložení marných nákladů. Jiné náklady nejsou pro společnost KASTEN spol. s r.o. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.

8. Riziko je nutné vymezit

Pokud by stranám mohla vzniknout škoda neuzavřením smlouvy, musí si během jednání sdělit nejvyšší částku případné náhrady škody, která by jim mohla neuzavřením smlouvy vzniknout. Jiné nároky nejsou pro společnost KASTEN spol. s r.o. předvídatelné a nelze k nim přihlížet.

9. Smlouvy uzavírají jen oprávněné osoby

Smlouvy jsou za společnost KASTEN spol. s r.o. uzavírány statutárními zástupci, anebo oprávněnou osobou na základě písemného pověření.

10. Smlouvy jen písemně

Smlouvy jsou společností KASTEN spol. s r.o. uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem KASTEN spol. s r.o.