Práce ve stavebnictví?

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost KASTEN spol. s r.o., IČ 62954890, se sídlem Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40417 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti stavebních prací a souvisejících služeb osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

  • zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti
  • obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby
  • poptaní subdodavatelé a účastníci výběrového řízení a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby
  • návštěvníci webových stránek
  • osoby v zorném poli kamer snímající veřejné prostory budovy Společnosti
  • další subjekty údajů (subjekty údajů, které nespadají do jiné kategorie, např. osoby přítomné na staveništi, účastníci školení v oblasti PO a BOZP, apod.).

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce. Některé osobní údaje zpracovává Společnost též jako zpracovatel pro společnosti SNEP spol. s r.o., IČ 27257827, a STAVIVA.COM spol. s r.o., IČ 25069926, které společně tvoří koncern s řídící společností KASTEN HOLDING s.r.o., IČ 04452321.

Společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci. Někteří zpracovatelé, se kterými má Společnost uzavřenu zpracovatelskou smlouvu, využívají další zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v USA a spadají pod EU-US Privacy Shield.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu gdpr@kasten.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance či uchazeče o zaměstnání u Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) je zejména plnění zákonných povinností, které Společnosti plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o odpovědnosti, apod.).

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Společnosti. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům:

Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) i uchazečů o zaměstnání Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, poskytovatelé služeb v oblasti PO a BOZP, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé služeb spočívajících ve vydávání a správě firemních karet ke správě a monitorování provozu flotily služebních aut, apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců Společnosti (bývalých zaměstnanců) jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu ke Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebudou na pozici vybráni, jsou bezodkladně po skončení výběrového řízení na obsazení konkrétní pracovní pozice vymazány, pokud neudělí správci souhlas s delším zpracováním (v případě udělení souhlasu nejpozději do tří let od poskytnutí souhlasu).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem), je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností.

V případě uchazečů o zaměstnání u Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

Pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem.

Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů a potencionálních obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je rovněž udržování databáze dodavatelů a odběratelů. Právním základem zpracování je oprávněný zájem společnosti na udržování aktuální databáze dodavatelů a odběratelů.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům:

orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), dalším společnostem koncernu v rozsahu odůvodněném zájmy koncernu.

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb, apod.

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode..cz/privacy.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje obchodních partnerů společnosti a potencionálních obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) obsažené v databázi dodavatelů a odběratelů jsou uchovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu s příslušným obchodním partnerem.

V případě, že obchodní partner jakýmkoli způsobem vyjádří, že si nepřeje další evidenci jeho osobních údajů v databázi dodavatelů a odběratelů, Společnost veškeré osobní údaje týkající se dotčeného obchodního partnera v databázi neprodleně vhodným způsobem anonymizuje či vymaže.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro účely databáze dodavatelů a odběratelů je dobrovolné.

Pro poptané subdodavatele a účastníky výběrových řízení (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů poptaných subdodavatelů (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) Společností je řádné vyhledání nejvhodnějších subdodavatelů pro jednotlivé zakázky Společnosti a vyjednávání o náležitostech případné spolupráce.

Účelem zpracování osobních údajů účastníků výběrových řízení (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je sledování probíhajícího výběrového řízení, kterého se rovněž účastní Společnost, uplatňování práv Společnosti v rámci výběrového řízení a vedení potřebné dokumentace spojené s výběrovým řízením.

Právním základem zpracování osobních údajů poptaných subdodavatelů a účastníků výběrových řízení (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání nejvhodnější subdodavatelů a na evidenci neúspěšných subdodavatelů a důvodů nerealizované spolupráce. Obdobný zájem platí též v případě údajů o ostatních účastnících v proběhlých výběrových řízeních, zejm. v souvislosti s případnými nároky Společnosti vůči zadavateli zakázky.

Příjemci osobních údajů

Údaje poptaných subdodavatelů a účastníků výběrových řízení (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům:

orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), dalším společnostem koncernu v rozsahu odůvodněném zájmy koncernu.

Zpracováním osobních údajů poptaných subdodavatelů a účastníků výběrových řízení (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb, apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje poptaných subdodavatelů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány zásadně po dobu čtyř let ode dne zahájení vyjednávání se subdodavatelem, resp. ode dne poptání subdodavatele. Ve výjimečných případech (komplikovaného vyjednávání) jsou osobní údaje uchovávány dále po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje účastníků výběrového řízení (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány zásadně po dobu čtyř let ode dne zahájení výběrového řízení. Ve výjimečných případech (dlouhého výběrového řízení) jsou osobní údaje uchovávány dále po dobu nezbytně nutnou.

Pro návštěvníky webových stránek

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek Společnosti je zajištění bezpečného a bezproblémového provozu webových stránek Společnosti a dále zajištění komunikace především s klienty a potenciálními klienty (zákaznický chat prostřednictvím služby poskytovatele a zpracovatele Smartsupp). Smartsupp chrání osobní informace pomocí nejnovějších průmyslových standardů a bezpečnostních opatření. Používá šifrování SSL / TLS a vše běží na zabezpečeném protokolu HTTPS.

Rozsah zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti na zajištění bezpečného a bezproblémového provozu svých webových stránek a zajištění technické podpory zákazníků.

V závislosti na tom, jak správce využívá primární službu, mohou být v souvislosti s poskytováním primární služby zpracovávány zejména tyto typy osobních údajů: a) prohlédnuté stránky na webových stránkách správce a odkazující URL, b) datum a čas návštěv webových stránek správce, c) technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení, d) geografické lokalizační údaje (země a město), e) IP adresa, f) křestní jméno a/nebo příjmení, g) e-mailová adresa, h) telefonní číslo,

Právním základem zpracování osobních údajů k analýze chování uživatelů je zásadně souhlas těchto uživatelů s upozorněním na zpracování osobních údajů v rámci chatu ve výchozím nastavení zobrazujeme návštěvníkům chatu oznámení o zpracování osobních údajů, a to na všech účtech služby Smartsupp.

Přečtěte si informace o tom, jak Smartsupp zachází s osobními údaji a naše dodržování GDPR.

Cookies

Při používání webových stránek Společnosti mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V Cookies zásadně nejsou uloženy žádné osobní údaje. Zpracováním Cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v Cookie souboru.  Ukládání Cookies je možné zabránit zobrazováním webových stránek v anonymním režimu nebo v nastavení ve Vámi používaném prohlížeči. V případě, že zabráníte ukládání Cookies, je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita webových stránek a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Příjemci osobních údajů

Zpracováním osobních údajů návštěvníků webových stránek Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé softwarových služeb (zákaznický chat, analýza webu, sledování návštěvnosti, apod.)

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků webových stránek poskytnutých v rámci zákaznického chatu a osobní údaje návštěvníků webových stránek poskytnutých k analýze chování uživatelů a zajištění adekvátní podpory a zlepšení funkčnosti webu jsou ukládány po dobu 1 roku.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

Pro osoby v zorném poli kamer snímající veřejné prostory budovy Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů osob v zorném poli kamer snímající veřejné prostory budovy Společnosti je ochrana bezpečnosti a zdraví osob a dále též ochrana majetku Společnosti i třetích osob prostřednictvím kamerového systému, kdy dochází ke snímání tváře a postavy osoby.

Právním základem zpracování osobních údajů osob v zorném poli kamer je oprávněný zájem Společnosti na zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví osob a dále též ochrana majetku Společnosti i třetích osob.

Příjemci osobních údajů

Údaje osob v zorném poli kamer mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům:

orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), příp. pojišťovny v souvislosti s likvidací pojistných událostí

Zpracováním osobních údajů osob v zorném poli kamer mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

poskytovatelé a provozovatelé systému bezpečnostních kamer

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje osob v zorném poli kamer jsou zpracovávány nejdéle po dobu 2 měsíců ode dne pořízení kamerového záznamu. Ve výjimečných případech (např. likvidace škodní události, podezření ze spáchání trestného činu) jsou osobní údaje uchovávány dále ještě po dobu nezbytně nutnou.

Pro další subjekty údajů (např. osoby přítomné na stavbě, účastníky školení v oblasti PO a BOZP, apod.)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů osob přítomných na staveništi Společností je řádná evidence těchto osob zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti na staveništi a plnění právních předpisů, za které Společnost jako stavebník odpovídá.

Účelem zpracování osobních údajů účastníků školení v oblasti PO a BOZP je vedení evidence osob, které byly poučeny o pravidlech v oblasti PO a BOZP.

Právním základem zpracování osobních údajů osob přítomných na staveništi a účastníků školení v oblasti PO a BOZP je zejména plnění zákonných povinností, které Společnosti plynou z právních předpisů k PO a BOZP, ze stavebního zákona a dalších právních předpisů. Dalším právním důvodem může být plnění smlouvy uzavřené s investorem a také oprávněný zájem Společnosti zejména v souvislosti s vymáháním nároků Společnosti nebo třetích osob vůči Společnosti a zájem na identifikaci těchto osob v případě způsobení škody.

Společnost může v nahodilých případech zpracovávat i údaje dalších subjektů údajů. Nejedná se o pravidelné ani dlouhodobé zpracování. Takové zpracování probíhá vždy na základě zákonem předpokládaného právního základu.

Příjemci osobních údajů

Údaje těchto subjektů údajů mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům:

orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti), dalším společnostem koncernu v rozsahu odůvodněném zájmy koncernu.

Zpracováním těchto osobních údajů mohou být pověřeni následující zpracovatelé:

auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb, apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje osob přítomných na stavbě jsou zpracovávány zásadně po dobu trvání výstavby a dále ještě po dobu, kdy mohou být v této souvislosti uplatněna jakákoliv práva těchto nebo třetích osob nebo Společnosti.

Osobní údaje účastníků školení v oblasti PO a BOZP jsou zpracovávány zásadně po dobu trvání výstavby nebo po dobu trvání smluvního vztahu s investorem a dále ještě po dobu, kdy mohou být v této souvislosti uplatněna jakákoliv práva těchto nebo třetích osob nebo Společnosti.

Osobní údaje dalších subjektů při nahodilém zpracování budou zpracovávána výhradně po dobu, kdy mohou být v této souvislosti uplatněna jakákoliv práva těchto nebo třetích osob nebo Společnosti.