Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Zateplení základní školy v Dukelské ulici 1112 v Mladé Boleslavi

Společnost KASTEN si poradila s nelehkým úkolem týkající se odstranění azbestu a dodatečného zateplení 5. Základní školy v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi.

Lokalita:
Dukelská 1112, Mladá Boleslav
Investor:
Statutární město Mladá Boleslav
Termín:
07/2014 - 12/2014
Investiční náklady:
18,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Škola základ života

škola je důležitou součástí života nás všech a my jsme rádi, že můžeme přispět ke zlepšování kvality, účelnými a šetrnými budovami, kde se taková výuka odehrává. 

Naše práce byla nelehká a plná výzev se kterými jsme si museli poradit. Začala bouracími činnostmi, demontáží oken, demontáží opláštění boletických panelů, demontáží hromosvodů a prvků na fasádě a mnoho dalšího. Pokračovalo se provedením nového opláštění boletických panelů, osazením výplní vnějších otvorů, kontaktním zateplením a provedením nových skladeb střech. Na závěr se nově osazovaly domontované prvky na fasádu. To je pro začátek a nyní trochu detailněji.

Energetická náročnost budov

Požadavkem investora bylo zpracování energetického auditu, který vyhodnotil stávající energetické parametry areálu školy a stanovuje finančně a legislativně nejvhodnější způsob zateplení fasády. Také je nezbytným podkladem pro případnou žádost o dotace na Státní fond životního prostředí. Stávající budova byla klasifikována jako mimořádně neúsporná (G), po provedení navržených úprav se objekt školy dostane do kategorie C. Dojde ke snížení energetické náročnosti a tím pádem k pozitivnímu dopadu na ovzduší a životní prostředí. 

Školy a školky se ve většině případů nacházejí ve starších budovách, které čekají na svou obnovu. Základní škola v Dukelské ulici 1112 v Mladé Boleslavi se nachází na rovinatém pozemku, zatravněný s udržovanou zelení. Areál školy se skládá celkem ze 4 objektů.

První objekt je hlavní budova s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází dílny a zázemí, v 1.NP je vstupní vestibul, šatny, zázemí a další prostory a v 2.-4. nadzemním podlaží jsou učebny, kabinety a sociální zázemí. Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet. Obvodový plášť v 1. nadzemním podlaží je vyzdívaný, v 2.-4. nadzemním podlaží je použit předsazený montovaný obvodový plášť z boletických panelů. Střecha je plochá s hydroizolací z asfaltových pásů.

Druhý objekt je spojovací krček mezi budovami hlavní budovou, školní jídelnou a tělocvičnou. Krček má 1 nadzemní podlaží a v místě napojení na hlavní budovu je částečně podsklepen. Ve spojovacím krčku se dále nachází bytová jednotka, sociální zázemí, šatna, kabinet a skladovací místnosti. Konstrukčně jde také o montovaný skelet s obvodovým pláštěm z boletických panelů, lokálně je obvodová stěna vyzděná. Střecha je plochá jednoplášťová.

Třetí objekt je budova školní kuchyně a jídelny. Pavilon má 1 nadzemní podlaží a z větší části je podsklepen. V 1.NP se nachází kuchyně, jídelna a zázemí pro zaměstnance kuchyně, ve sklepě se nachází sklady potravin a strojovna VZT. Obvodový plášť je vyzdívaný a střecha plochá jednoplášťová.

Posledním objektem je školní tělocvična, budova je jednopodlažní a nepodsklepená. Jedná se o vyzdívaný ocelový skelet, střešní konstrukce je z ocelových vazníků. Na této budově je konzolován přístavek promítací kabiny, kdy je možno tělocvičnu možno používat jako kinosál.

Boletické panely a azbest

Dalším nezanedbatelným pozitivním vlivem je ekologické odstranění zdraví nebezpečných azbestocementových materiálů ve odvětrávacích hlavicích potrubí na střeše, střešní lepence a opláštění budovy. 

Dnes bezesporu nejznámějším typem opláštění, které obsahují azbestové materiály, jsou tzv. Boletické panely. Tyto snadno poznáte podle typického barevného prosklení. Boletické panely jsou nazývány podle výrobce z Boletic u Děčína. Jedná se o lehký typizovaný závěsný konstrukční fasádní systém, který byl v dřívější době u nás používám díky své dostupnosti a nižší finanční náročnosti. Jde o stavební konstrukci, která má více variant, kdy základem je ocelový rám, který je z venkovní strany obložen pohledovým sklem a z vnitřní strany pak nejčastěji deskovými materiály. Azbest může být jak ve vnitřní desce, tak v desce, která se skrývá pod pohledovým sklem. Z boletických panelů jsou řešeny objekty převážně občanské vybavenosti po celém území Čech, Moravy a Slovenska. Tyto panely jsou také bohužel instalovány ve velkém množství budov základních škol a školek po celé ČR.

Základním problémem boletických panelů je to, že již nevyhovují tepelně izolačním potřebám současnosti, ve většině případů jsou již v dezolátním technickém stavu. V sendvičových panelech je použit materiál s obsahem azbestu, který se při stárnutí a erozi těchto panelů uvolňuje do okolního prostředí a ovzduší. Při likvidaci boletických panelů jsme prováděli neprodyšné uzavření celé budovy s filtrací a čištěním ovzduší v souladu se zákonem. Části boletických panelů s obsahem azbestu se po demontáži ukládají do neprodyšných obalů, ve kterých se s nimi dále manipuluje.

Zateplování

Předmětem celého projektu je snížení energetické náročnosti areálu. Projekt řešil výměnu oken a dvěří, zateplení a povrchové úpravy všech fasád budov. Povrchová úprava fasádních ploch byla v tenkovrstvé probarvené omítce aplikované na kontaktní zateplovací systém. Zachování stávajícího charakteru a architektonického výrazu původního architektonického konceptu, byť poplatnému době jeho vzniku – konce sedmdesátých let minulého století, bylo velice důležité. Stávající architektonický výraz je velmi výrazně spjat s místem stavby tj. se sídlištní panelovou zástavbou pocházející ze stejné doby.

Před provedením zateplení bylo potřeba odstranit statické vady na hlavní budově a tělocvičně. Jde o překročení únosnosti u dvou pilířů 1. nadzemního podlaží na hlavní budově a trhliny v objektu tělocvičny způsobené vykonzolovanou promítárnou, kterou bylo nutno zbourat.

V 2.-4. nadzemním podlaží hlavní budovy budovy a v 1. nadzemním patře budovy spojovacího krčku se nachází předsazený montovaný plášť z boletických panelů. Panely byly již dožilé a docházelo k vypadávání skleněných výplní, nesplňovali tepelně-technické požadavky a obsahovali škodlivý azbest. Z těchto důvodů bylo demontováno opláštění panelů, včetně tepelné izolace. Nosný rošt panelů kotvený k nosné konstrukci budovy byl zachován. Následně bylo namontováno nové opláštění na stávající rošt, tvořené z interiéru sádrokartonovými deskami a z exteriéru sádrovláknitými deskami. Prostor mezi rámy byl vyplněn minerální vatou tloušťky 80 mm a na sádrovláknitou desku byl zvenku aplikován certifikovaný systém kontaktního zateplení z fasádního polystyrenu tloušťky 160 mm. Meziokenní sloupky byli zatepleny zateplovacím systémem z fenolické pěny tloušťky 120 mm pro dosažení menší tloušťky izolantu a funkcionalistickému vzhledu pásových oken. Zděné obvodové konstrukce byly zatepleny certifikovaných systémem kontaktního zateplení z fasádního polystyrenu tloušťky 160 mm. Byl také upraven přístřešek před hlavním vstupem.

Střešní pláště

Stávající skladby střech na hlavní budově s učebnami, spojovacího krčku a kuchyně s jídelnou byly zachovány. Stávající asfaltový pás byl vyspraven, boule odstraněny a nesoudržná místa znovu natavena. Vyspravená stávající hydroizolace se dostala do pozice parozábrany. Na ní byla přidano zateplení střechy tepelnou izolací z PIR desek tl. 120 mm. Hydroizolace byla tvořena dvěma asfaltovými SBS modifikovanými pásy.

Dokončovací práce

Kolem objektu byl proveden nový štěrkový okapový chodníček, ze zahradních betonových obrubníků a říčního kameniva. Byla naistalována nová hromosvodová soustava s příslušnými revizemi.

To jak jsme svůj úkol při této akci splnili si můžete přečíst v dopise od paní ředitelky školy a v neposlední řadě doporučujeme fotografie, které řeknou víc než tisíc slov.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU