Práce ve stavebnictví?

Sanace věžového domu Kojetická 1025 v Neratovicích

Trojice věžových domů v Neratovicích na Kojetické ulici tvoří nepřehlédnutelnou dominantu při vjezdu do města. Nyní září do dálky novotou.

Lokalita:
Kojetická 1025, Neratovice
Investor:
Společenství vlastníků jednotek v domě
Termín:
09/2014 - 04/2015
Investiční náklady:
16,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 28 fotografií

Popis realizace

Za skvělou stavbou pečlivá firma

Panelový bytový dům č.p. 1025 byl postavený jako jeden ze tří v 70-tých letech 20.století v konstrukční panelové soustavě T08-B na Kojetické ulici v Neratovicích. Každý z těchto trojčat má 68 bytových jednotkek, dvanáct nadzemních a jedno podzemní technické podlaží.

KASTEN započal své působení na opravách těchto věžových domů již při realizaci prvního z trojice, domu č.p. 1024, který dokončil počátkem roku 2014. Spokojenost investora - pověřeného vlastníka s odvedenou prací se odrazila následným zadáním kompletní rekonstrukce domu Kojetická 1025 na podzim roku 2014.

Společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě, nám svěřilo realizaci projektu, který zahrnoval nejen komplexní regeneraci bytového domu, ale i obstarání veškerých stavebních povolení, souhlasů dotčených orgánů státní správy, výjimek pro práci v blízkosti hnízdiště Rorýse obecného a v neposlední řadě i zajištění povolení pro práci a likvidaci nebezpečného odpadu – azbestu pro výměnu kanalizačních stoupaček.

Sanace nosných částí obvodového pláště, oprava železobetonových panelů a jejich styků

Před zahájením zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem byl proveden podrobný statický průzkum nosné konstrukce za účasti projektanta a statika. Veškeré narušené konstrukce byly opraveny dle zásad pro sanaci železobetonových konstrukcí modifikovanými polymerovými maltami včetně náhrady zkorodované výztuže. Narušené zálivkové malty styků stěnových a stropních panelů byly obnoveny.

Zateplení fasády

Aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) vždy předchází pečlivá příprava obvodového pláště a veškerých navazujících konstrukcí. Spolu s opravou železobetonových prvků jsme provedli i dokonalé očištění povrchů obvodových panelů. Zateplení fasády bylo provedeno ve skladbě lepící tmel, tepelný izolant, armovací stěrka včetně armovací tkaniny. Teplená izolace tl. 120 mm z expandovaného polystyrenu a v místech požárně exponovaných z minerální vaty byly dodatečně kotveny kotvami typu STR-U. Finální omítková vrstva byla provedena z probarvené silikonové omítky. V rámci zateplení obvodové pláště projekt řešil i zateplení konstrukcí lodžií.

Okna, balkónové sestavy, vstupní portály

Sanaci obvodového pláště doplňovala výměna výplní otvorů. Výměna dosud nevyměněných bytových oken a balkónových sestav, oken sklepů, vstupních dveří byla provedena z 5-ti komorových profilů s izolačním dvojsklem s koeficientem Ug 1,1. Vstupní dveře byly nahrazeny za nové z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem s koeficientem Ug 0,7.

Oprava lodžií

U objektu Kojetická 1025 důležité opravit konstrukce předsazených lodžií o modulovém rozměru 6,0 x 1,2 m. Hydroizolační funkce stávajících podlah lodžií byla za dobu své existence v havarijním stavu. Obdobně na tom byly i samotné konstrukce stěnových, stropních a zábradelních panelů. V rámci statických úprav jsme provedli nezbytné práce popsané již v předchozí části. Obnova podlahových vrstev byla za použití spádového strojního betonu, hydroizolační stěrky a nové keramické dlažby. Konstrukce nové podlahy byla dilatována od stěn a doplněna anticorovou okapnicí.

Zateplení střechy

Před zahájením prací jsme provedli dodatečné kontrolní sondy pro ověření sklady střešního pláště a výtažné zkoušky pro návrh typu a počtu kotev. Objekt měl plochou střechu dvouplášťového typu s vnitřními svody s výškou atiky ve 34,5 m. Součástí střechy byla strojovna výtahů s ocelovou pergolou. Stav střešní krytiny a dalších konstrukci byl katastrofální.

Zjištěná skladba střešního pláště byla podle provedených sond následující:

  • PVC hydroizolace mechanicky kotvená, tl. 1,5 mm
  • geotextilie min 300 g/m2
  • tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, v jedné vrstvě, tl. 50 mm
  • původní bitumenový pás s hliníkovou vložkou
  • podkladní bitumenové pásy, celkem v tloušťce cca 10 mm
  • kvalitní betonová mazanina, nedegradovaná, tl. 30 – 50 mm
  • násyp kameniva s pískem ve spádu, u atik cca 400 mm
  • nosný ŽB panel

Nové souvrství střešního pláště bylo provedeno z fóliového systému mPVC Protan SE 1,5 mm. Obvodový plášť strojovny byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem obdobně, jako tomu bylo na hlavní části fasády. Kompletní opravu střechy doplnila obnova nástaveb vzduchotechniky, ocelové pergoly strojovny, nové střešní vtoky, hromosvodová soustava, a také nové dveře a okna na strojovně výtahů.

Rorýs obecný, ohrožený pták

By bylo vhodné zmínit péči společnosti KASTEN o ohrožený druh Rorýse obecného, jehož výskyt byl na objektu zaznamenán. Před zahájením prací jsme zabezpečovali odborný posudek za účasti ornitologa a povolení k provádění prací ve formě výjimky z Odboru ochrany životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. Před samotnou rekonstrukcí byly na dům instalovány jednosměrné uzávěry otvorů, které umožňují výlet případně se vyskytujících živočichů. Pro zachování ohroženého druhu ptáka v této přirozené lokalitě, byly všechny ventilační průduchy v atikách zachovány a zůstal i zachován průchod do navazujících odvětrávaných prostor a dutin. Byla zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů, kde spodní okraj každého průduchu a následný průduch byl zdrsněn pro dobré zachycení a průchod rorýse.

Moderní interiér

Výraznou proměnou kromě obálky objektu prošel vlastní interiér domu. Pojetí obnovy interiéru bylo skutečně velkolepé. V rámci projektu interiéru se počítalo s výměnou výtahů, osazením kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti uživatelů bytů, výměna elektroinstalace nouzového osvětlení schodišť, obnova veškerých povrchů stěn, podlah a schodišť. Dále pak projekt předpokládal úpravu vstupního vestibulu včetně nových poštovních schránek.

Výměna výtahů

Samostatnou kapitolou sanace domu Kojetická 1025 byla výměna technologie trakčních výtahů pro dopravu osob o rozměrech kabin 1,0 x 2,0 m o nosnosti 1.000 kg s počtem 13 stanic.

Nebezpečný azbest

Na základě zkušeností z předchozí realizace bylo při plánování prací počítáno s výskytem nebezpečného odpadu – azbestu obsahující karcinogenní látky v kanalizačním potrubí umístěných v instalačních jádrech. Pro možnost výměny a likvidace původního potrubí jsme zabezpečovali nezbytná ohlášení a povolení vůči Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Manipulace s nebezpečným odpadem byly prováděny podle přísných normativních podmínek s pravidelným kontrolním měřením koncentrace azbestových vláken v ovzduší. Veškeré naměřené hodnoty byly doloženy Odboru životního prostředí a Krajské hygienické stanici.




Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?