Práce ve stavebnictví?

Sanace SV průčelí bytového domu T08B v ulici Novodvorská 1118-1127, Praha 4

Objekt obytných domů je součástí sídliště Novodvorská a sestává z deseti typových sekcí středně rozponové stavební soustavy T 08B.

Lokalita:
Novodvorská 1118-1127, Praha 4
Investor:
Bytové družstvo NOVODVORSKÁ, se sídlem Novodvorská 1122, 142 00 Praha 4, IČ: 25116002
Termín:
05. - 12.2005
Investiční náklady:
16,516 mil. Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Objekt obytných domů je součástí sídliště Novodvorská a sestává z deseti typových sekcí středně rozponové stavební soustavy T 08B. Každá ze sekcí má tři moduly délky 6 m. Sekce jsou sdruženy do dilatačních úseků podle klíče 3 + 2 + 2 + 3. Je orientován ve směru přibližně jihovýchod - severozápad, takže průčelí objektu směřují najihozápad a severovýchod (k ulici Novodvorské). Vstupy do domů jsou z obou stran každé sekce.

Jihozápadní průčelí je vybaveno předsazenými lodžiemi v rozsahu koncových sekcí a dále v krajních modulech vnitřních řadových sekcí. U domů č.p. 1119 - 1126 u bytů 2 + O ve středních modulech sekcí lodžie nejsou. Jihozápadní průčelí (včetně čelních ploch v lodžiích), severozápadní štít a jihovýchodní štít jsou opatřeny obkladem z plastových lamel na dřevěném roštu, do kterého byla vkládána tepelná izolace tI. cca 30 mm.

Předsazené lodžie na JZ průčelí byly sanovány v předchozí etapě prací. Sanace zahrnovala sanaci statických poruch, výměnu podlahových vrstev a zábradlí.

Objekt má osm nadzemních podlaží konstrukční výšky 2,8 m. Světlá výška podlaží činí 2,55 m, technické podlaží má sníženou výšku. Nosná konstrukce je tvořena plnými stěnovými díld tloušťky 190 mm v příčném směru, ztužujícími dílci v podélném směru a stropními dutinovými předpjatými dílci výšky 190 mm.

Obvodový plášť v průčelí je tvořen parapetními vrstvenými díly typu D-22 výšky 1,2 m skladebné tloušťky 230 mm, které sestávají z vnitřní betonové vrstvy, vrstvy polystyrénu tI. 40 mm a vnější betonové vrstvy tI. 50 mm. Skladebné rozpětí stropů činí 6 m. Parapetní pásy se střídají s pásy oken a meziokenních vložek. Meziokenní pilířky HSV jsou použity pouze u nároží. Ostatní prostory mezi okny vyplňují montované meziokenní vložky lehké konstrukce se spalitelnou dřevěnou nosnou konstrukcí (MlY). Výška pásů oken a meziokenních vložek je 1,6m. Atiky tvořené ŽB prefabrikáty jsou nízké, ve tvaru ležícího písmene T.

Moduly se vstupy (střední moduly sekcí v I.NP) jsou uzavřeny prosklenými portály s ocelovou konstrukcí s jednoduchým zasklením. Přístup do objektu je přes venkovní předsazené schodiště a pode stu. Nosnou konstrukci venkovní části vstupů tvoří zalomená ŽB monolitická deska. Objekt byl realizován v roce 1966.

Soubor sanačních opatření zahrnoval především:

 • Sanaci statických a korozních poruch dílců obvodového pláště, včetně dílců atik.
 • Opravu venkovních částí vstupů (podesty, schodiště, skříně s připojovacími skříněmi elektro)
 • Zřízení lehkých ochranných stříšek nad vstupy na severovýchodním i jihozápadním průčelí objektu
 • Opravu okapových chodníků
 • Aplikaci systému dodatečného zateplení na povrch prefabrikovaných meziokenních vložek
 • Dodatečné zateplení ploch SV fasády včetně ostění, nadpraží, atik a soklové části

Z důvodů snížení potřeby tepla na vytápění ( snížení prostupu tepla a omezení vlivu tepelných mostů) jsou navržena následující hlavní sanační opatření konstrukcí obvodového pláště.

 • Celoplošná sanace parapetních díků, atikových díků a meziokenních vložek HSV vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou desek tepelného izolantu 100mm
 • Sanace nových prefabrikovaných meziokenních vložek (předchozí etapa sanace) vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou desek tepelného izolantu 40mm
 • Sanace ostění a nadpraží okenních otvorů vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelného izolantu 40 mm
 • Podložení nových parapetních plechů přířezy desek tepelného izolantu MVD 30mm
 • Založení vnějšího kontaktního zateplovacího systému v úrovni 200mm pod spodní hranou parapetního dílce 1.np (cca na kótě -0.500)Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?