Práce ve stavebnictví?

Sanace panelového domu Nevanova 1069-1070 na pražském sídlišti Řepy

Komplexní rekonstrukce panelového domu včetně výměny okenních výplní, sanace a zasklení lodžií dle projektové dokumentace zpracované MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, Hostivař, Ing. Ivanem Řehořem

Lokalita:
Nevanova 1069-1070 Praha 6
Investor:
Společenství vlastníků jednotek domů Nevanova 1069 - 1070
Termín:
04.2005 - 10.2005
Investiční náklady:
13,647 mil. Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 4 fotografií

Popis realizace

Objekt bytových domů Nevanova 1069 - 1070 je tvořen dvěma typickými sekcemi konstrukční soustavy VVÚ - ET A. Deskový montovaný objekt je dvanáctipodlažní, s jedním podzemním podlažím. V 5. a 9. podlaží jsou z důvodů požární bezpečnosti obě sekce propojeny chodbami (chodbová podlaží). Na objektu byla realizována jednopodlažní nástavba s plochou střechou. Vstup do objektu je z obou průčelí, v úrovni I.NP. Na západním průčelí je přístup přes lávky s ocelovou nosnou konstrukcí, na východní straně představenými venkovními schodišti vytvořenými jako ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů, do kterých jsou vkládány betonové stropnice a stupně. Každá ze sekcí má skladebnou délku 18 m a je tvořena třemi šestimetrovými moduly. Střední modul v každé sekci je ve fasádě dělen na 2 x 3 m. V dělených modulech jsou na obou průčelích vytvořeny zapuštěné lodžie, dva sloupce v každé sekci. Modul příčných nosných stěn je 6 m, resp. 3 m. Konstrukční výška montovaných podlaží činí 2,8 m, světlá výška podlaží 2,55 m. Schodiště jsou typová, jednoramenná, vnitřní, bez přímého osvětlení a větrání. Požární větrání schodišť, původně zajištěné klapkou umístěnou ve stěně nástavby strojovny výtahu bylo v rámci zřízení nástavby rekonstruováno na nucené, přetlakové. Nosnou konstrukci objektu tvoří příčné nosné a podélné ztužující stěny tloušťky 190 mm a předpjaté stropní dutinové dílce výšky 190 mm. Na lodžiích jsou použity kompletizované stropní lodžiové dílce plného průřezu na rozpětí 3 m. Obvodový plášť v průčelích je tvořen parapetními pásy sendvičových dílců, které se střídají s pásy oken a meziokenních vložek, které jsou v pozici proti příčným nosným stěnám silikátové, sendvičové (HSV) a uvnitř šestimetrových modulů lehké, montované (MIV - PSY). Parapetní vrstvené dílce v průčelí jsou zavěšené na ocelových konzolách a mají skladbu: vnější železo betonová vrstva 50 mm, pěnový polystyrén 40 mm a vnitřní nosná železo betonová vrstva 100 mm. Obvodový plášť ve štítu tvoří celostěnové nosné třívrstvé panely ve skladbě: vnitřní nosná železobetonová vrstva tloušťky 150 mm, PPS 40 mm a vnější železobetonová vrstva ti. 50 mm.

Zábradlí lodžií jsou ocelová, kotvená do bočních stěn lodžie a dvěma sloupky do předního žebra kompletizovaného stropního lodžiového dílce. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými uzavřenými profily o základním rozměru 60 x 20 mm, profil madla o rozměru 60 x 40 mm. Pro výplně zábradlí jsou použity svislé ocelové pruty.

Výplně otvorů (v nadzemních i v podzemním podlaží) jsou tvořeny zdvojenými typovými okny v dřevěných rámech.

Prostor lodžií byl původně zakryt vlastními stříškami s krytinou z ocelového pozinkovaného plechu. Atika hlavní části střechy v místě lodžií ustupovala o půdorysu střechy. V rámci nástavby byl prostor nad lodžiemi přičleněn k terasám obklopujícím nástavbu a prostor nad lodžiemi byl uzavřen montovanou atikou s ocelovou konstrukcí kapotovanou deskami CETRIS.

Prostory vstupů se nalézají v modulech s lodžiemi. Vstupní portály jsou tvořeny dvoukřídlovými dveřmi s nadsvětlíky, za vstupními dveřmi je vytvořeno zádveří.

Při provedené prohlídce byly na objektu zjištěny běžné poruchy, typické pro danou konstrukční soustavu a stáří objektu:

 • obvodové stěny: vadné spáry, trhliny ve vnějších betonových vrstvách sendvičových obvodových dílců,
 • výplně otvorů: degradace dřevní hmoty, deformace, poruchy funkce, nevyhovující tepelně technické vlastnosti,
 • lodžie : koroze zábradlí (zejména detail kotvení do lodžie v místě zabetonování sloupků) bez podstatného oslabení profilů, zatékání do konstrukce podlah, zejména v důsledku nevyhovujících detailů kotvení zábradlí do prohlubní v předním žebru kompletizovaného lodžiového dílce a nevhodného provedení, popř. sklonu chrličů,
 • koroze venkovních konstrukcí před vstupy (venkovní schodiště, lávky), nevyhovující ukončení lávek, které způsobuje zatékání a korozi ocelové konstrukce lávek.

Rozsah sanační prací :
Předmětem sanačních opatření je soubor dodávek, které zahrnují:

 • Sanaci statických a korozních poruch - eventuálně dodatečné kotvení separovaných vrstev sendvičových dílců, opravu korozních poškození dílců obvodového pláště včetně lodžií a jejich styků
 • Aplikaci vnějšího kontaktního systému dodatečného zateplení na obvodové stěny, včetně dodatečného zateplení bočních a čelních stěn v lodžiích.
 • Výměnu stávajících dřevěných oken za plastová, instalace venkovních žaluzií
 • Sanaci lehkých meziokenních vložek (MIV) včetně dodatečného zateplení s vyrovnáním zatepleného povrchu MIV do roviny se zatepleným povrchem parapetů.
 • Sanaci zábradlí kapotáží deskami CEMSTONE a podlah lodžií, uzavření prostoru lodžií posuvným zasklením OPTIMI (včetně úpravy již zasklených lodžií)
 • Sanaci venkovní části vstupů výměna stávajících prosklených portálů, sanace povrchových úprav, sanace podlah před vstupy včetně opravy venkovních schodišť a přístupových lávek), úpravu odvodnění před vstupní lávkou
 • Úpravu svislých veden hromosvodů (pod dodatečné zateplení)
 • Výměna skříní vyústění suchovodů v prostoru podest před vstupy (východní průčelí)

Podkladem pro stanovení rozsahu dodatečných zateplení je energetický audit zpracovaný Ing. J.Šafránkem, CSc. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběr dodavatele vypracoval MCT spol. s r o..
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?