Práce ve stavebnictví?

Sanace a zateplení fasádního pláště domu G40 v ulici Na Padesátém 1,3, Praha 10 - Strašnice

Komplexní sanace, statické zajištění nosných konstrukcí a zetplení fasádního pláště panelového domu typu G 40 systémem ALSECCO.

Lokalita:
Na Padesátém 1,3, Praha 10 - Strašnice
Investor:
Bytové družstvo Na Padesátém 1,3
Termín:
07.2003 - 03.2004
Investiční náklady:
4,018 mil. Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 3 fotografií

Popis realizace

Původní stav před rekonstrukcí

Bytové domy čp. 857 a 825 v Praze 10, kat. území Strašnice, ulice Na padesátém 1 a 3 jsou panelové domy, postavené již koncem 50. let konstrukční soustavě G 40.
Panelový objekt tvoří celkem dva domy - sekce o 5-ti nadzemních montovaných podlažích a monolitickém suterénu.

Předběžný stavebně-technický průzkum objektu čp. 857 a 825 který na žádost vlastníka objektu, Bytového družstva Na Padesátém 1,3, provedl Ing. Petr Pavlíček s cílem předběžně stanovit výskyt, rozsah a četnost poruch, diagnostikovat zjištěné poruchy, posoudit statickou způsobilost dotčených konstrukcí a zhodnotit závažnost zjištěných poruch a vad z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a bezpečnosti užívání.

Primárními příčinami poruch na objektu byly zjištěny jednak systémové technické chyby typového řešení, které v návrhu konstrukce nerespektovalo charakteristické vlastnosti panelových staveb a účinky vlivů vnějšího prostředí a jednak typické vady a nedostatky, vznikající při výrobě dílců a montáži konstrukce, které můžeme u panelové výstavby označit jako chronické.
Demonstrace zjevných poruch i vznik neméně nebezpečných skrytých poruch spojů a styků pak podstatně závisí i na působení vnějšího prostředí. Účinky klimatických vlivů, t.j. srážek a klimatických teplot, se projevují především v interakci s vadami, jejichž primární příčiny spočívají již v návrhu a provedení konstrukce.

Zhodnocení statické způsobilosti konstrukcí vyplývajících za zpracovaného posudku :

Stav nosných konstrukcí objektu odpovídá technické a technologické úrovni návrhu a provedení nejstarších panelových domů typu G 40. Vnitřní nosné konstrukce vykazují obvyklé projevy méně závažných poruch a vad. Ty mají jen lokální význam a samy o sobě neohrožují nosnou způsobilost objektu jako celku. Výjimkou však jsou některé poruchy styků v prostoru schodiště. Obvodové vrstvené dílce z pazderobetonu a škvárobetonu vykazují systematický výskyt trhlin a separaci vrstev. Vzhledem ke zkušenostem lze dále předpokládat významné napadení výztuže dílců, styků i ocelových spojovacích prvků korozÍ. Prvky obvodového pláště ve více exponované poloze - pilastry a zejména atiková římsa jsou významně narušeny trhlinami a lokálními poruchami, negativně ovlivněnými zatékáním - výlomy a rozpad betonu, koroze výztuže. Souhrnně lze konstatovat, že předpisy požadovaná spolehlivost obvodových konstrukcí je z hlediska jejich únosnosti a stability zcela nepřípustně omezena. Dodatečně provedené úpravy štítů a přilehlých částí průčelí jsou separované a narušené trhlinami. Vzhledem ke korozi prvků uchycení hrozí nebezpečí zřícení obkladu. Ocelová zábradlí francouzských oken jsou uvolněná a zcela zkorodovaná. Jako funkčně nezpůsobilá ohrožují bezpečnost uživatelů i náhodných kolemjdoucích.

Závěry a doporučení
Předběžným stavebně-technickým průzkumem objektu panelových domů čp. 857 a 825 v ulici Na padesátém v Praze - Strašnicích byl zjištěn systematický výskyt poruch nosných konstrukcí styků příčných nosných stěn a konstrukcí obvodového pláště - obvodových dílců, pilastrů a dílců atikové římsy, včetně jejich styků. Tyto poruchy nepřípustně snižují požadovanou spolehlivost konstrukcí.
Další zjištěné poruchy nenosných konstrukcí, zejména havarijní stav zábradlí francouzských oken a narušený, dodatečně provedený tepelně-izolační obklad štítů, spolu s poruchami obvodového pláště a atikové římsy, jejichž průvodním jevem je odpadávání uvolněných výlomů betonu a částí omítky, bezprostředně ohrožují zdraví i životy.
Poruchy jsou důsledkem příčin, vzniklých již při návrhu a provedení stavby, obecně běžně označovaných jako vady panelové výstavby. Pro kvantitativní analýzu poruch a vad jako nutný podklad ke zpracování návrhu technických opatření a dokumentace projektu sanace budovy, doporučuje zpracovatel této zprávy provést podrobný stavebně-technický průzkum a diagnostiku zjištěných poruch.
Zpracovatel zprávy tímto předkládá podnět příslušnému stavebnímu úřadu, aby uvážil zahájení správního řízení podle § 87 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o nařízení nezbytných úprav, spočívajících v provedení technických opatření k odstranění zjištěných poruch, zejména statickém zajištění a sanaci styků nosné konstrukce v prostoru schodiště, statickém zajištění nebo odstranění dožitých dodatečných obkladů a sanaci betonu dílců a styků obvodového pláště, včetně atikové římsy a výměny zábradlí francouzských oken.
Zpracovatel posudku dále doporučuje, aby v zájmu bezpečnosti při užívání, kdy hroZÍ nebezpečí prodlení, uvážil příslušný stavební úřad vydání rozhodnutí podle § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací, spočívajících

 

  • v technickém zabezpečení nespolehlivých, zkorodovaných a uvolněných zábradlí francouzských oken provizorními zábranami, chránícími obyvatele bytů před pádem z výšky;
  • v zákazu vstupu do prostoru, ohroženého padajícími výlomy betonu a částí omítky z narušených částí atikové římsy a v technickém zabezpečení ohroženého prostoru vhodnými zábranami.

V textu použity části posudku ze dne 20.03.2003 vypracovaného Ing Petrem Pavlíčkem, Autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby č.ČKAIT 0006802, Balkalská 666/8, Praha 10
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?