Práce ve stavebnictví?

Poliklinika Barrandov se převlékne do nového

Poliklinika Barrandov se převlékne do nového

Stavební společnost KASTEN spol. s r.o. a Městská část Praha 5 uzavřely smlouvu, na jejímž základě provedeme rekonstrukci Barrandovské polikliniky v Krškově ulici.

Tahle jedna, téměř holá věta, znamená konkrétně kompletní provedení demontážních prací, pořízení dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o podmínkách údržby, získat atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně nezbytného zaškolení obsluhy. Průkaz energetické náročnosti budov, který je součástí energetického posudku stavby vykáže, jak byl splněn jeden z hlavních cílů rekonstrukce  - snížení energetické náročnosti objektu Polikliniky.

 Poliklinika Krškova, Praha 5 Barrandov

Co se změní?

Objekt Polikliniky Barrandov v Krškově ulici má tvar obdélníku se dvěma křídly. V podzemním podlaží jsou technické a skladové prostory, dvě nadzemní podlaží křídla B a pět nadzemních podlaží křídla A jsou určeny pro provoz Polikliniky.

Nosné konstrukce objektu polikliniky jsou ze železobetonových prvků, obvodový plášť tvoří keramické panely, zavěšené na nosný skelet. Střecha je rovná, zateplená tepelnou izolací PP tl. 80 mm, stropní konstrukce je železobetonová s nosnými průvlaky. Jako střešní krytina byly použity živičné svařované pásy IPA a Sklobit.

I přesto, že základové konstrukce nevykazují statické poruchy, ani nejsou zjevné poruchy spodní hydroizolace stavby a ani v místech svodů od střešních dešťových vtoků nedochází k průsakům srážkové vody, je nutné provést opravu a novou instalaci lapačů nečistot střešních vtoků a vyčištění kanalizace v budově.

Před zahájením prací dojde k odstranění veškerých klempířských prvků, bude odstraněno stávající oplechování parapetních dílců, oplechování navazujících střešních prvků atiky a demontáž větracích mřížek otvorů větrání střešního pláště. V 1. PP budou odstraněny mříže a další ocelové prvky na stěnách objektu a komín na východní fasádě. 

Následovat bude přesun klimatizačních jednotek, výměna oken, dveří a vstupních portálů. Okna budou zhotovena z tříkomorového hliníkového profilu v šedém odstínu, zasklená izolačním trojsklem s minimální hodnotou součinitele prostupu tepla U=0,9 W/m2K. Celková max. hodnota pro okenní výplně bude U=1,1 W/m2K.  Kvalitní celoroční stínění ordinací zabezpečí nové slunolamy.

Rovněž budou odstraněné narušené omítkové vrstvy všech obvodových stěn a podhledů a následně obnoveny novou jádrovou omítkovou vrstvou, na obvodové průčelní a štítové stěny bude aplikováno zateplení kontaktním zateplovacím systém s izolantem z minerální vaty tl. 160, 100 mm s dekorativní silikonovou omítkou doplněnou obkladovými páskami pro zachování původního vzhledu.

Hotovo má být za 10 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

Původní stav Polikliniky Krškova