Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Školy prověřují profesionalitu

18.10.2017 (Zdroj: Stavebnictví a interiér | říjen 2017)

Mnohé budovy škol a školek postavené za reálného socialismu si do nového tisíciletí přinesly neblahé dědictví – azbest, což je nebezpečný, zdraví škodlivý, potenciálně rakovinu vyvolávající produkt. Dnes je třeba azbest ze staveb poměrně náročně odstraňovat a neprofesionální stavební firma to nezvládne.

Jak se azbest do staveb dostal? Prostřednictvím lehkých typizovaných závěsných konstrukčních fasád, tzv. Boletických panelů, které byly používány díky své dostupnosti a relativně nízké finanční náročnosti. Azbest se může nacházet jak ve vnitřní desce, tak v desce, která se skrývá pod pohledovým sklem. Při stárnutí a erozi těchto panelů se azbest uvolňuje do okolního prostředí a ovzduší. Panely jsou bohužel instalovány na množství nejen škol a školek, ale také na budovách občanské vybavenosti po celé republice a ve většině případů jsou v dezolátním technickém stavu.

Zateplení 5. Základní školy v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi

Nejinak tomu bylo i v případě 5. ZŠ v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi, kde si při jejím zateplení společnost KASTEN z Neratovic musela s odstraněním azbestu poradit. Jak to provedla? Neprodyšně uzavřela celou budovu, během demontáže filtrovala a čistila vzduch, boletické panely s obsahem azbestu po demontáži uložila do neprodyšných obalů a ty dále deponovala na speciální deponii ke konečné likvidaci.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti areálu. Energetický audit vyhodnotil stávající energetické parametry areálu školy a stal se podkladem pro finančně a legislativně nejvhodnější způsob zateplení fasády. Stávající budova byla klasifikována jako mimořádně neúsporná (G). Po zateplení se dostala do kategorie C (úsporná). Snížila se energetická náročnost, zvýšil se komfort užívání, pro žáky i učitele se podstatně k lepšímu změnilo prostředí. Bylo by určitě zajímavé sledovat, zda se to projevilo na úrovni studijních výsledků. To, co napsala ředitelka školy Mgr. Marcela Pavlíková vedení společnosti KASTEN po skončení prací by tomu nasvědčovalo… „Před zahájením prací jsme měli tak trochu obavy, jak bude spolupráce při tak náročné akci vypadat. Všechny obavy byly brzy rozptýleny. Od samého počátku odpovědní pracovníci firmy velice vstřícně a operativně spolupracovali, byl dodržován harmonogram prací, práce byly prováděny ve vysoké kvalitě. Jakýmsi „bonusem“ navíc byl jejich optimistický a lidský přístup, se kterým velmi velkoryse přistupovali k našim někdy nadstandardním přáním a požadavkům. Jako ředitelku školy mě velmi potěšilo, že jsem mohla firmu Kasten dávat za vzor poctivého a zodpovědného přístupu našim žákům.“

Co všechno bylo třeba dále udělat?

Vyměnit okna a dveře, zateplit obvodový plášť a povrchově upravit fasády všech budov školy. Přitom však zachovat výraz původního architektonického konceptu, výrazně spjatého s místem stavby tj. se sídlištní panelovou zástavbou. Před zateplením bylo nezbytné odstranit statické vady na hlavní budově a tělocvičně. Šlo o překročení únosnosti dvou pilířů 1. nadzemního podlaží hlavní budovy a o trhliny v objektu tělocvičny způsobené vykonzolovanou promítárnou, kterou bylo nutno zbourat.

Stávající skladby střech hlavní budovy s učebnami, spojovacího krčku a kuchyně s jídelnou byly zachovány. Asfaltový pás byl vyspraven, boule odstraněny a nesoudržná místa znovu natavena. Vyspravená stávající hydroizolace se tak dostala do pozice parozábrany. Na ní byla přidaná tepelná izolace z PIR desek tl. 120 mm a hydroizolace byla vytvořena dvěma asfaltovými SBS modifikovanými pásy. Byl upraven přístřešek před hlavním vstupem, instalována nová hromosvodová soustava a kolem objektu proveden nový štěrkový okapový chodníček ze zahradních betonových obrubníků a říčního kameniva.

Areál školy

Areál školy se skládá celkem ze 4 objektů. Hlavní budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou dílny a zázemí, v 1.NP je vstupní vestibul, šatny, zázemí a další prostory, v 2., 3. a 4. nadzemním podlaží jsou učebny, kabinety a sociální zázemí. Střecha je plochá s hydroizolací z asfaltových pásů.

Druhý objekt je spojovací krček mezi hlavní budovou, školní jídelnou a tělocvičnou. Třetí objekt je školní kuchyně a jídelna. Čtvrtý objekt je školní tělocvična, k níž je připojen přístavek promítací kabiny, takže tělocvična je používána také jako kinosál.

Bylo to práce jako na kostele, jak se říká, a KASTEN za sebou nechal skvělou stavbu. Je to pečlivá firma.

Přečtete si více o této zdařilé rekonstrukci v této referenci.