Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

V první desítce nejúspěšnějších v MID-TOP STAV 2007

V první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem

10.12.2008

Dlouhodobý růst poptávky na českém stavebním trhu vytvořil příznivé podmínky i v nabídkovém segmentu středních stavebních firem. Střední stavební firmy svými výsledky potvrzují , že jsou významným segmentem stavebního trhu a faktorem růstu konkurenceschopnosti českého stavebnictví. Význam této skutečnosti je podtržen i vstupem ČR do ekonomického prostoru EU. Střední firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací které finalizují zejména velké stavební zakázky.

Poptávka na dosud rostoucím stavebním trhu vytváří právě pro malé a střední firmy dobré předpoklady. Mají velkou šanci dalšího rozvoje, zvyšování svého podílu na trhu, a jejich výrazný vliv při vytváření konkurenceschopnosti českého stavebnictví je neopomenutelný. Po otevření evropského trhu mají velkou šanci se na něm uplatnit.

O středních a menších firmách ve stavebnictví které tvoří významnou nezastupitelnou součást dodavatelského odvětvového systému nabídky na stavebním trhu je podle našeho názoru nutno poskytovat více informací. Takovéto informace jsou předmětem zájmu investorů stavebních děl jak domácích tak zahraničních, umožňují "zviditelnit" střední stavební firmy pro všechny účastníky stavebního trhu. Střední i malé stavební firmy mají rovněž úzký vztah k soukromým malým investorům a obyvatelstvu ,kde realizují drobnou výstavbu a opravy. Proto i prezentace středních a menších firem které zaměstnávají více jak 70 % pracovníků a realizují cca 60 ˇ% stavební produkce ve svém poptávkovém segmentu má svůj význam.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách Proto se organizátoři předešlých ročníků MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit MID-TOP STAV 2007.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID- TOP STAV 2007 byly získány přímo od podniků které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti tržeb , aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů , jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce .

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát). Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu , jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2008 budou zveřejněny na www. stránkách URS PRAHA a.s. ,Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Pamětní diplom v PDF 280kB si můžete stáhnout zde

Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví.