Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Studentská Agora

 

AgoraVěříme, že jsme odpovědná společnost. Vztah k etickému podnikání, sociální odpovědnosti a životnímu prostředí nevnímáme jako nálepku, ale jako výzvu. K našim již dlouhodobým aktivitám patří partnerství s  projektem Studentská Agora.

Debatní projekt Studentská Agora, organizovaná obecně propspěšnou společností Agora Central Europe, se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako výukovou metodu na středních školách.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních škol, kteří mají zájem o veřejné dění a zároveň se chtějí zdokonalit v umění debatovat. Pro studenty je debatování přitažlivé, zároveň se ale při něm učí používat správné a věcné argumenty, vyhledávat informace, naslouchat a reagovat na partnera v diskusi a přesvědčit ostatní o svých názorech. Důležitá je také neverbální komunikace.

Diskutována jsou zejména témata týkající se problematiky dodržování lidských a občanských práv, mezigenerační problémy, politické uspořádání společnosti a další podstatné společenské a politické otázky. Soutěž učí studenty zamýšlet se nad tématy z více úhlů pohledu. Studenti si musí vyhledat informace ke každému tématu tak, aby dokázali hájit názor pro i proti tvrzení, do něhož je téma formulováno. Tím se učí zaujímat informovaný postoj k diskutovaným tématům a tříbit si vlastní názor na věc. Studenti se o dané problematice spontánně informují a výsledkem je oproti pasivnímu naslouchání frontálnímu nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Studenti se učí:

 • posilovat kritické myšlení
 • pracovat s informacemi
 • formulovat své názory a argumenty
 • nebýt lhostejní k veřejnému dění
 • týmové spolupráci
 • respektovat odlišné názory

Projekt je vázán na školní rok a sestává se z podzimní a jarní části. V podzimní části probíhají interaktivní semináře pro studenty na středních školách, na jaře se koná samotná soutěž, do které se zapojí studenti vybraní do debatních týmů, jež reprezentují školy na krajských a celorepublikovém kole soutěže. Do soutěže zapojujeme nejen gymnázia, ale i odborně zaměřené střední školy, například obchodní akademie či sportovní střední školy. Důležitým předpokladem soutěže je dobrovolnost účasti. Dochází také k setkávání studentů napříč třídami i ročníky.

Agora CE již uskutečnila osm ročníků soutěže, kterých se celkem zúčastnilo cca 5200 studentů. Letos probíhá devátý ročník. Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je pro ně prestižní záležitostí. Projekt je průběžně upravován směrem k větší profesionalizaci lektorů/porotců. Na základě poznatků z již proběhlých ročníků je upravován i formát soutěže.

Poslání Agora Central Europe:

Agora CE je nevýdělečnou organizací, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem bude Agora CE usilovat o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Cíle Agora CE:

 • podporovat rozvoj místní demokracie v České republice
 • přispívat ke zvýšení politické kultury u nás
 • zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi
 • rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů
 • probouzet zájem občanů o komunální problémy
 • zlepšovat diskusní schopnosti studentů i dospělých
 • umožňovat otevřenou diskusi o naléhavých otázkách přítomnosti