Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Šance pro mladé talenty architektury

Současná dospívající generace má mnoho možností pro rozvíjení svého nadání. Technická podpora, nové programy, vizualizace ve vysokém rozlišení a neustály pokrok nabízejí usnadnění pro zpracovávání idejí a návrhů. Přesto je velmi důležité dávat mladým lidem příležitost a hlavně motivaci svůj talent rozvíjet dál a vzbuzovat v nich touhu, aby se sami chtěli vzdělávat a aby je to bavilo.

Jednou z možností je nabídnout jim prostor pro navrhování vlastních řešení konkrétní problematiky z reálného prostředí. Takovou možnost poskytla společnost KASTEN ve společném projektu s Katedrou architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Společně uspořádali soutěž pro studenty 2. ročníku z několika výukových ateliérů.

Zadání studentské souteže

Soutěž, probíhající v letním semestru 2017, nesla název „Bytový dům Praha Smíchov“ a jejím předmětem bylo řešení zástavby území v lokalitě smíchovského nádraží, konkrétně prostoru mezi ulicemi Strakonická - Na Plzeňce a Nádražní. Úkolem byla dostavba nedokončené blokové zástavby ve vybrané pozici z urbanistického konceptu. Navrhovanou stavbou měl být bytový dům a pro jeho umístění bylo možné zvolit jednu z vyznačených pozic.

Jiří Bureš

Hodnocenými stránkami byla propracovanost architektonického řešení, vztah řešeného objektu ke konkrétnímu městskému prostředí, vlastní prostorová struktura objektu, kvalitní dispoziční řešení. To vše za předpokladu konstrukční proveditelnosti návrhu.

Kromě samotné budovy měli mladí architekti řešit i nejbližší okolí – především vstupní části včetně doplňkového vybavení, jako volný mobiliář a doplňující zeleň. Cílem bylo vytvoření příjemného a přátelského prostoru v řešené lokalitě.

Reálné prostředí pro osazení stavby

Studenti vycházeli ze situace řešeného smíchovského území a fotodokumentace stávajícího stavu. Vyučující předmětu Ateliér 1, v rámci kterého soutěž probíhala, poskytli všem jednotný layout s názvem soutěžní úlohy a logem společnosti KASTEN. Obsah odevzdaných prací nebyl rozhodně chudý, studenti měli zpracovat:  

  • Koncept urbanistického a architektonického řešení, včetně průvodního textu
  • Situaci umístění objektu
  • Základní výkresy objektu včetně doplňkového zařízení: půdorysy, řezy, pohledy
  • Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt
  • Popis konstrukčního řešení, konstrukční schéma

ČTUT

Velký zájem studentů

Do soutěže se zapojilo 60 studentů. Své práce prezentovali před svými spolužáky v rámci předmětu Ateliér 1 a návrhy byly vyvěšeny v prostorách stavební fakulty. Ze šedesáti prací, s přirazeným pořadovým číslem, bylo do druhého kola vybráno devatenáct nejpovedenějších návrhů a vítězné práce se vybírali ze sedmi finálních uchazečů - z návrhů č. 11, 18, 23, 24, 40, 43 a 60.

Posudkovou komisi tvořilo pět členů - tři členové katedry architektury ČVUT a dva členové z týmu společnosti KASTEN. Za katedru architektury to byl doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., který byl jednohlasně zvolen předsedou poroty, doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph. D. a Akad. arch. Jan Kerel. Za společnosti KASTEN spolurozhodoval jednatel společnosti, pan Ing. Aleš Kocourek a vedoucí  obchodního týmu Mgr. Vlastimil Pokrupa.

Zasloužené ocenění

Vyhodnocení soutěže proběhlo 13. 6. 2017 v atelieru D stavební fakulty. Oceněno bylo pět studentů, kterých práce byli zpracované na velmi vysoké úrovni, se zadaným úkolem si hravě poradili a navržené budovy přirozeně zapadaly do smíchovského prostředí. Vybírat nebylo lehké a proto se o třetí místo podělili dva soutěžící. Ocenění vypadalo následovně:

1. cena - 10 000 Kč návrh č. 18 - Valeriya Sundeyeva

největší přednosti: kontext okolního prostředí, hravost členění fasády - uliční i vnitrobloku

2. cena - 5 000 Kč návrh č. 23 - Pavla Hanousková, největší přednosti: příznivá hmotová kompozice členění bloků, městský charakter

dělená 3. cena - 2 500 Kč návrh č. 11 - Marek Saňa, největší přednosti:  vytvoření vertikální dominanty nároží, práce se zelení

dělená 3. cena - 2 500 Kč návrh č. 24 - Jana Doležalová, největší přednosti: příznivé členění do bloků, hmoty úměrné smíchovskému prostředí

odměna - 1 000 Kč návrh č. 40 - Ondřej Čeliš, největší přednosti: odvážné řešení nároží

šance pro mladé talenty architektury

A jak se zapojil KASTEN?

Kromě zmíněné účasti na hodnocení návrhů, spolupráce spočívala v aktivní účasti zástupců společnosti KASTEN na vybraných seminářích, na kterých studenti prezentovali své ideové návrhy pro soutěž. Také se zúčastnili předání cen pro studenty a v neposlední řadě společnost věnovala finanční dar katedře architektury FSv ČVUT v Praze, ze kterého byly vyplaceny ceny pro vítěze soutěže.

Sympatičtí budoucí architekti umí své nadání přetavit do skvělých výsledků. Jejich návrhy jsou svěží a trendové, své práce dokážou profesionálně prezentovat a zpracovat kvalitní výstupy. Strávili jsme s nimi příjemné odpoledne. Těšíme se na další povedené projekty, kde můžeme podpořit mladé talenty.