Financování rekonstrukce

Jednání směřující k zajištění potřebných finančních prostředků musí probíhat již od okamžiku formulace záměru sanace. V současnosti neexistuje univerzální model financování sanací a optimální variantu je třeba hledat pro každý konkrétní případ.

Financování rekonstrukceRegenerace panelového domu může být financována u všech typů vlastnických forem buď z:

  • vlastních zdrojů
  • cizích zdrojů.

Každá skupina vlastníků může pracovat s jiným typem finančních zdrojů.

Vlastní zdroje

Nájemné

Pokud je vlastníkem nemovitosti obec, stát, právnická nebo fyzická osoba, je zdrojem vlastních příjmů z bydlení nájemné. Jako další zdroj může být uvažován i příjem z prodeje nemovitosti, který se použije k financování regenerace ostatních domů. V důsledku přetrvávající regulace je nájemné jako finanční zdroj použitelné ve velmi omezené míře.

Fond oprav

Je-li vlastníkem bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), je možným zdrojem vlastního financování fond oprav.

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, v § 15 odst. 1 ukládá vlastníkům jednotek povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Více o fondu oprav >>.

Volné finanční prostředky

Vlastníci všech forem mohou do regenerace vložit i jiné, volné finanční prostředky, které mají k dispozici.

Cizí zdroje

Za cizí zdroje lze považovat komerční úvěry, překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření dále pak státní podpora ve formě přímých nebo nepřímých dotací.

Principem úvěru je půjčení peněz a jejich vrácení formou splátek zvýšených o přirážku zvanou úrok. Poskytovatel peněz obvykle vyžaduje záruku neboli jistotu splácení.
Podmínky úvěru jsou specifikovány ve smlouvě o úvěru.

Úvěr

Jak vyplývá z objektivních čísel, životní styl "žít na dluh", který je běžný v západních zemích, se ujal i u nás. Vyplývá to z údajů o nárůstu objemů splátkového prodeje i z rostoucích objemů spotřebitelských půjček a hypotéčních úvěrů. V rámci konkurenčního boje se ve vztahu k zákazníkovi podmínky pro získání půjčky neustále vylepšují, na trhu se objevují nové produkty a služby.

Formy úvěru:

Dotace

Dotace na rekonstrukciPro podporu regenerace panelových domů v České republice funguje dlouhodobě několik dotačních titulů v rámci programů státní podpory, některé ve formě přímé dotace, některé jako nepřímá dotace úroků z komerčního úvěru.

Obecně pro získání dotace z programů státní podpory je nutno splnit předepsaná kritéria podmínek programu a ani při splnění kritérií není dotace nároková.

Obce mohou poskytovat výhodný úvěr všem vlastnickým skupinám z obecních fondů rozvoje bydlení. Pouze teoretickou možností pro získání dotací jsou strukturální fondy Evropské unie, protože bydlení není z úrovně EU podporováno. V souvislosti s rekonstrukcemi jsou v současné době aktivní tyto dotační programy:

Kombinace zdrojů

Všechny tři výše zmíněné cizí zdroje (komerční úvěry, stavební spoření a dotace) lze použít samostatně, nebo je vhodně kombinovat. Vhodnou kombinací produktů může klient dosáhnout zajímavých efektů.

Efekt 1. - zajištění

Každá banka má určité úvěrové limity, které když klient překročí, požaduje zajištění nemovitostí, nebo další dodatečná zajištění. Pro řadu klientů je nepřijatelná zástava nemovitosti, proto je nutné najít řešení, které umožní klientovi realizovat požadovanou výši investice, avšak bez zajištění domem. Řešením je kombinace více bankovních produktů, tak aby se celková investice realizovala prostřednictvím dílčích úvěrů.
Toto řešení přináší řadu úskalí. K nejčastějším patří špatně zvolený poměr úvěrů, kdy drtivá většina investice je realizována např. stavebním spořením a pouze zbytek komerčním úvěrem. To má pak za následek, že klient v případě nároku na úrokovou dotaci tuto dotaci čerpá pouze po dobu 5 let.
Proto obecně doporučujeme konzultovat samotný výběr produktů a jejich kombinaci s nezávislým odborníkem, který se neorientuje pouze na 1 produkt 1 banky, ale má ucelený přehled o bankovních produktech.

Efekt 2. - úvěrové limity

Podobně jako u předchozího efektu mají banky také limity pro své bankovní produkty a nad ně již neumožňují čerpat úvěr. Klient, který pak potřebuje např. 20.000.000 Kč na celkovou rekonstrukci může provést pouze část rekonstrukce a tím pádem přijít o možnost dotací a podpor, neboť dílčí opravou ztratí celá akce charakter komplexní investice. Řešení takové situace opět může nalézt nezávislý finanční poradce, který zná možnosti kombinací více produktů a touto pomůže klientovi realizovat celou investici.

Nezávislý poradce

Klient, který se rozhodne pro revitalizaci bytového domu, začne co nejdříve spolupracovat s odborníky převážně stavebních profesí, kteří mu vypracují cenové kalkulace, doporučí mu posloupnost prováděných činností, příp. zajistí potřebné posudky a studie pro čerpání podpor a dotací. Více o nezávislém poradci >>.

Napište nám

contact