Co bolí paneláky

15.03.2011 (Zdroj: Pěkné bydlení)

V současné době je v České republice ještě 45 % panelových domů, které neprodělaly žádnou rekonstrukci. Na území naší republiky byly doposud komplexně nebo alespoň částečně zrekonstruovány tisíce panelových domů. Jejich zateplení vedlo ke snížení nákladů spojených s vytápěním bytů, výraznému zlepšení celkového vzhledu objektů, zvýšení úrovně bydlení majitelů a v konečném důsledku i zvýšení tržní ceny panelových domů.

Za více než dvě desetiletí se stačila řada společností zabývajících se revitalizací paneláků vypracovat na skutečné mistry svého řemesla, zkvalitnily se používané materiály i technologie. Na druhou stranu během rekonstrukcí stále dochází k řadě závažných chyb. Mnohým z nich však mohou zabránit sami investoři.

Za skvělou stavbou pečlivá firma

Kdy se šetřit nevyplácí

První chyba vzniká v důsledku nerozumné snahy společenství panelového domu ušetřit na projektu zateplení, ke kterému je potřeba stavební povolení získané na základě projektu daného stavebním zákonem. Mnohá společenství však projekt nechávají zpracovat až v případě, že jim ho stavební úřad neodpustí. Z jakých důvodů se šetření na projektu nemusí vyplatit? V panelových domech se dříve, než se přistoupí k samotnému zateplení, provádí bez projektu (stavební zákon ho nevyžaduje) výměna oken, která s sebou nese řadu technických problémů v návaznosti na budoucí zateplení – provedení detailů a výběr vhodných oken.

Mají v současnosti vlastníci panelových domů šanci získat státní dotaci na rekonstrukci panelového domu?

Zdaleka ne všechna okna na současném trhu splňují veškeré požadované technické parametry. Zvláště ta levnější zůstávají hodně dlužna dostačující kvalitě a cena je bohužel při volbě oken tím nejdůležitějším kritériem, důležitějším než reference na dodavatele, technické parametry okna a detaily jeho uložení do stěny, dodací lhůta, záruka, odpovědnost za škody, způsob placení a další. Všechny tyto požadavky se bez kvalitní projektové dokumentace vyhodnocují velmi obtížně a nakonec se úspora dosažená v průběhu přípravy na zateplení může značně prodražit při realizaci takzvanými vícepracemi, tedy pracemi nad rámec smlouvy. Vzhledem k tomu, že úroveň stavebních firem je různá, doporučují odborníci při provádění veškerých stavebních úprav, včetně výměny oken, využít odborné pomoci „technického dozoru investora“.

Baumit KlebeAnkerZateplení fasády panelových domů novou progresivní technologií Baumit KlebeAnker zlepší tepelně izolační vlastnosti zateplení až o 20 %. 

Problémy zateplení, o kterých se nemluví

Kromě řady dalších potíží například s etapizováním zateplení vznikají často problémy, o kterých se často nemluví a na jejichž nápravu může dohlédnout sám investor: V bytech, kde byla provedena výměna oken, je nutné častěji větrat, protože nová okna ve srovnání s původními jsou mnohem těsnější a infiltrace vzduchu okenními spárami je tím omezená. Navíc v domech, do kterých je zaveden plyn, těsná okna často způsobují nedostatek spalovacího vzduchu. V těchto případech je třeba řešit přívod vzduchu ke sporáku jinou cestou nebo vyměnit plynový sporák za elektrický. Po dokončení zateplení je důležité provést revizi a úpravu topného systému. Důvodem je to, že úspory tepla se v tomto případě dosahuje snížením topného výkonu kotle nebo výměníku, čímž dojde ke změně hydraulických poměrů v topné soustavě, radiátory jsou zbytečně velké a setrvačnost systému je také značná. Taková soustava se pak velmi těžko reguluje.

Nevkusné kabáty paneláků

Italskému ostrůvku Burano vtiskuje zajímavou atmosféru tamní architektura. Má podobu malých domků oblečených do fasád nejrůznějších křiklavých barev. Jedna z verzí vysvětlujících tuto pestrost barev, říká, že barvy zde pomáhají majitelům domků, kteří se rádi napijí vína, aby trefili do svých domovů. Co má ale svůj půvab u středomořské architektury, působí opačně v případě českých paneláků. Některá sídliště u nás dnes vypadají, jako by na něm paneláky vyrazily na maškarní bál. Je to tím, že barevnost panelového domu je u nás značně podceňována a většinou ji řeší majitel nemovitosti prostřednictvím svých statutárních zástupců.

Za skvělou stavbou pečlivá firma

Nové, účinější zateplení

Významným příspěvkem ke zvýšení kvality je progresivní technologie zateplení fasády bytového domu systémem Baumit KlebeAnker. Jedná se o použití kruhových plastových kotev, osazovaných přímo na nosné zdivo. Tyto kotvy se pak pokryjí lepidlem a tepelně izolační desky se na ně nalepí. Kotvy tak vytvářejí styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny. „Odpadá tak připevňování fasádní izolační desky na nosné zdivo hmoždinkami, které dříve prostupovaly tepelně izolační vrstvou a mohly být příčinou tepelných mostů. Takto provedené zateplení přináší až o 20 % vyšší úsporu tepla,“ vysvětluje Aleš Kocourek ze společnosti Kasten.

Na první pohled poznáte, kdy o ní rozhodovali osvícení investoři za pomoci architekta. Štěstí měly i lokality, kde přece jen platí určitá omezení, kde je nezbytná spolupráce se stavebními úřady, případně s ústavy památkové péče.

Co investoři neovlivní

V minulém roce došlo ke změně, kterou investoři neovlivní. V létě vešlo ve známost, že fondy dotačního programu Zelená úsporám jsou vyčerpány. Naštěstí od roku 2001 mohla společenství vlastníků panelových domů využívat k zateplení a celkové i částečné rekonstrukci domů státní dotační program Nový PANEL. Za dobu fungování tohoto programu bylo poskytnuto celkem 8510 dotací v celkové výší 11,8 miliardy Kč, které přispěly k revitalizaci kolem 330 000 panelových bytů. Jaký osud postihl tento státní dotační program v době, kdy se ve všech sférách přistupuje k úsporným opatřením?

V roce 2010 bylo podáno více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů, kterou program Nový PANEL poskytoval formou zvýhodněných záruk a úrokových dotací. Z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010 by další žádosti již nebylo možné uspokojit. Z toho důvodu byl s účinností od 13. srpna 2010 příjem žádostí pozastaven. Vzhledem k tomu, že ani schválený rozpočet na rok 2011 neumožňuje poskytovat z prostředků SFRB přímé nenávratné dotace, nebudou v roce 2011 žádosti o úrokovou dotaci na rekonstrukce bytových domů v programu Nový Panel přijímány. Škoda. Průzkumy PanelSCAN ukazují, že v současné době je v ČR 45 % panelových bytů, které neprošly žádnou opravou, a dalších 20 % bytů, které byly opraveny jen dílčím způsobem. Ukončení dotačních programů jejich rekonstrukci nezastaví, ale zpomalí. Pokud žijete v panelovém domě, který rekonstrukce teprve čeká, asi nejlepší bude obrátit se na Centrum regenerace panelových domů nebo SČMBF a poprosit o radu, jakým způsobem lze v současnosti zafinancovat rekonstrukci panelových domů.

Pro časopis Pěkné bydlení č. 04.2011 Alena Vondráková, odborná spolupráce Ing. arch. Jan Hořejší a společnost Kasten

Pěkné bydlení - 4/2011 (PDF - 728 kB)