Certifikáty

Je mnoho různých certifikátů a certifikací a není snadné se v nich orientovat. Cílem všech certifikátů je zvyšovat důvěryhodnost výrobků, produktů a služeb jednotlivých firem, ale např. i firemních systémů řízení.

Management kvality dle ISO 9001

Zvláštním druhem certifikace, a sice velmi významným, je certifikace systému kvality podle mezinárodních norem řady ISO 9000. Vydává je Internacional Standart Organization (tedy Mezinárodní organizace pro normalizaci), založená již roku 1947. Mezi soubor norem ISO 9000, které jsou vydávány od roku 1987, patří mj. norma ISO 9001. Ta se zaměřuje na uspokojování požadavků zákazníka, definuje minimální požadavky na systém řízení jakosti (QMS). Pro Evropskou unii ji převzal Evropský výbor pro normalizaci (CEN) jako normu EN ISO 9001, kterou jsou členové EU povinni převzít do své technické legislativy. Stejné znění platí v Německu jako DIN EN ISO 9001, v Rakousku jako Ö NORM EN ISO 9001, u nás je to ČSN EN ISO 9001.

Norma ISO 9001:2001 (tedy verze vydaná v roce 2001) je oproti předchozí verzi z roku 1994 rozšířená a má zpřísněné požadavky, kdy v centru pozornosti stojí neustálé zlepšování kvality a výkonnosti ve firmě, soustředění se na přání a požadavky zákazníků. Samozřejmostí je tzv. procesní přístup, kdy jednotlivé činnosti nejsou vytrhávány ze souvislostí, ale je na ně nahlíženo komplexně, tedy z různých úhlů.

Společnost KASTEN spol. s r.o. začala s pracemi na splnění požadavků normy ISO 9001 v únoru 2001. Ve spolupráci s poradenskou firmou QES s.r.o. byla v průběhu zabezpečována implementace systému řízení kvality v souladu s jednotlivými články normy.

Ve dnech 27. a 28. května 2002 proběhl ve firmě KASTEN spol. s r.o. certifikační audit. Auditní tým pod vedením Ing. Petra Svobody v závěrečné zprávě konstatoval, že prověřovaný systém kvality splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a má předpoklady pro jejich trvalé dodržovaní i dosažení stanovených cílů kvality.

Certifikát

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s.r.o. certifikát systému kvality č. 498/2002 dne 30.05.2002.

Společnost KASTEN spol. s r.o. každý rok úspěšně absolvovala pravidelný dozorový audit systému kvality dle ISO 9001, prováděný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Po uplynutí tříleté platnosti certifikátu jsou prováděny audity re certifikační. KASTEN spol. s r.o. dále zlepšuje a rozvíjí systém řízení kvality za účelem zkvalitňování svých služeb a zvyšování spokojenosti všech zákazníků.

Aktuálně platný certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 ze dne 12.5.2014 v PDF ke stažení 214 kB


Environmentální management dle ISO 14001

Certifikát

Vedení společnosti se rozhodlo vybudovat systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005, protože si uvědomuje skutečnost, že dopady provozovaných činností mají vliv i na životní prostředí.

V lednu 2004 byla ve spolupráci s poradenskou organizací zahájena implementace systému, v návaznosti na zavedený systém managementu kvality, a bylo provedeno komplexní úvodní přezkoumání současného stavu s ohledem na veškeré provozované činnosti firmy ve vztahu k životnímu prostředí.

Auditní tým pod vedením Ing. Dagmar Konstankiewiczové v závěrečné zprávě konstatoval, že prověřovaný systém environmentálního managementu splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s r.o. certifikát systému environmentálního managementu č.046/2005 dne 30.03.2005.

Společnost se v rámci zlepšování svého environmentálního profilu zavázala:

  1. Dodržovat zákony a další související předpisy a dohody v oblasti životního prostředí, kterým společnost podléhá.
  2. Zajistit udržování pořádku na pracovištích realizovaných staveb společnosti a v areálu společnosti.
  3. Vyvíjet maximální úsilí při prevenci v oblasti předcházení znečisťování životního prostředí.
  4. Využívat výsledků kontrol, monitorování a nových poznatků v oblasti životního prostředí.
  5. Vzdělávat pracovníky na všech úrovních a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí.
  6. Komunikovat se zákazníky, správními úřady a dalšími zainteresovanými stranami.
  7. Využívat environmentálně šetrnější materiály a technologie.
  8. Vyžadovat od svých dodavatelů provádění veškerých prací environmentálně odpovědným způsobem.

Aktuálně platný certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 ze dne 12.5.2014 PDF ke stažení 189 kB


Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 byla vyvinuta jako odezva na naléhání zákazníků požadujících normu, podle níž by bylo možno posuzovat a certifikovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OHSAS 18001 byla vytvořena jako kompatibilní s normami systému managementu ISO 9001:2001 (kvalita) a ISO 14001:2005 (životní prostředí) pro usnadnění integrace systémů managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích, které o to mají zájem.

Norma OHSAS stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), které organizaci umožní řídit rizika OHSAS a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Norma nestanoví specifická kritéria úrovně provedení OHSAS, neudává detailní specifikace pro navržení systému managementu.

CertifikátTato norma je použitelná pro všechny organizace, které chtějí vybudovat systém managementu OHSAS, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro OHSAS zavést, udržovat a zlepšovat systém managementu OHSAS; mít jistotu o naplňování deklarované politiky OHSAS; prokazovat tuto shodu s politikou OHSAS navenek, dosáhnout certifikace/registrace svého systému managementu OHSAS externí organizací; nebo učinit vlastní rozhodnutí a prohlášení o shodě s touto normou.

Tato norma je zamýšlena pro použití pro ochranu zdraví a bezpečnosti spíše než pro bezpečnost výrobků a služeb. Společnost KASTEN spol. s r.o. začala pracovat na tvorbě dokumentace a zavádění systému OHSAS počátkem roku 2006 ve spolupráci s poradenskou společností ViaSyst s.r.o.

Certifikační audit 1. stupně systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení OHSAS 18001:1999 provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. ve dnech 29. – 30.8.2006.

Certifikační audit 2. stupně OHSAS proběhl ve dnech 24. – 25. 10. 2006 a auditoři certifikačního orgánu konstatovali, že zavedený a udržovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v souladu se všemi požadavky OHSAS 18001:1999 a nebyly zjištěny žádné systémové neshody, které by bránily vydání certifikátu. Certifikát č. 10/2006 byl vydán dne 01. 11. 2006.

Aktuálně platný certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 ze dne 12.5.2014 PDF ke stažení 187 kB

Představitelkou vedení pro QMS, EMS a OHSAS je jmenována Zuzana Sáblíková.

Její povinností je zajistit, aby činnosti potřebné pro integrovaný systém managementu byly vytvářeny, dokumentovány, uplatňovány a udržovány dle platné normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, dále předkládat vrcholovému vedení zprávy o přezkoumání systému a o jakékoli potřebě zlepšování a také prokazatelně podporovat v celé organizaci povědomí o integrovaném systému managementu a požadavků zákazníka.

Vedoucím auditorem integrovaného systému QMS, EMS a OHSAS je jmenován Jiří Bureš.


Cech zateplování budov

Logo CZBSpolečnosti KASTEN spol. s r.o. je od roku 2001 řádným členem
Cechu pro zateplování budov.

Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha.
V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění
a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost.

Základním cílem CZB je podpora a prosazování vysokých standardů kvality v oboru zateplování budov, se zvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. Charakteristickým rysem CZB je transparentnost a otevřenost všech jeho činností a vysoká prestiž na trhu,
u státních orgánů a institucí.

Všichni členové CZB se zavazují dodržovat Kodex kvality a etiky, který upravuje chování, standardy, práva
a povinnosti členů Cechu ve vztahu ke společnosti, ke klientovi, k profesi zateplování budov, k Cechu a mezi členy Cechu.

Osvědčení o členství v PDF ke stažení 317 kB

Osvědčení odborné způsobilosti k provádění zateplovacích systémů

Společným úsilím Cechu pro zateplování budov a Technického a zkušebního ústavu stavební Praha, s.p. vznikl systém osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy.

CertifikátSystém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

Systém je založen na dvou hlavních zásadách, kterými jsou:

  • audit nezávislými auditory přímo na stavbách
  • předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě, a to kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně dvakrát ročně

Společnost získala ke dni 27.02.2009 Osvědčení odborné způsobilosti k provádění kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) s číslem ETICS09/2009 uděleným společnosti Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p., pro zateplovací systémy výrobců BAUMIT, STO, CAPAROL, WEBER a STOMIX.

Postup osvědčování způsobilosti
- další informace na stránkách TZÚS Praha, s.p.

Aktuální certifikát č. ETICS09/2009 platný do 27. 02. 2015 v PDF ke stažení 3,17 MB

 

Osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám

CertifikátSeznam dodavatelů, splňujících kritéria pro zápis do SOD. Pouze služeb podnikatelských subjektů uvedených v seznamu mohou žadatelé využít při realizaci projektů podporovaných v programu Zelená úsporám.
Registrace do seznamu je bezplatná, vyhledávání dodavatele je možné podle jeho názvu, IČ, kraje, kde působí, nebo dotovatelné technologie.

Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznamem, do kterého SFŽP zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Jedině dodavatelé zapsaní v SOD mohou provádět realizaci opatření podporovaných programem

Aktuálně platný certifikát ze dne 16.7.2013 v PDF ke stažení 219 kB

Základní výpis z listu dodavatele v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám